REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH

I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. SKYMAX Polska Spółka z o.o. prowadzi autoryzowany serwis (Autoryzowany Serwis) sprzętu, co do którego gwarancji udzielił CANAL+ Polska S.A. (poprzednio ITI Neovision S.A.), wymienionego poniżej (Sprzęt):
  1. ITI-5800S/SX, ITI-2849/50/51S,
  2. PACE HDS7241/91,
  3. SAGEMCOM DSIW74,
  4. PLAYER+ BOX DTI744NCP,
  5. CANAL+ BOX, modele HY4001 i HY4001CD.
 2. W ramach udzielonej gwarancji Autoryzowany Serwis dokonuje wymiany/naprawy na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do Sprzętu.
 3. Autoryzowany Serwis nie obsługuje Sprzętu innego niż wymieniony w pkt 1. z tym zastrzeżeniem, że Sprzęt z pkt. 1a. jest wymieniany tylko na typ SAGEMCOM DSIW74.
 4. Nie podlega naprawom gwarancyjnym Sprzęt, co do którego gwarancja jest wyłączona zgodnie z postanowieniami karty gwarancyjnej dołączonej do Sprzętu.
 5. Sprzęt, o którym mowa w ust. 4 oraz Sprzęt po upływie okresu gwarancji jest wymieniany/naprawiany na warunkach uzgodnionych pomiędzy Autoryzowanym Serwisem, a właścicielem Sprzętu. Informacja o kosztach powyższych wymian/napraw dostępna jest na stronie internetowej Autoryzowanego Serwisu pod adresem: https://skymax.pl/cennik-uslug/

II. ZGŁOSZENIA SERWISOWE I ICH OBSŁUGA

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Sprzętu należy obowiązkowo wypełnić formularz serwisowy – osobiście w Autoryzowanym Serwisie lub zamieszczony w systemie udostępnionym przez Autoryzowany Serwis (System RMA) na stronie: https://skymax.pl/formularz-serwisowy/
 2. W przypadku osób fizycznych zgłaszających uszkodzenie Sprzętu, wymagane jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Autoryzowanemu Serwisowi realizowania wymian/napraw. Brak udzielenia zgody skutkuje brakiem możliwości rejestracji zgłoszenia, a w konsekwencji brakiem przyjęcia Sprzętu do Autoryzowanego Serwisu i wykonaniem jego wymiany/naprawy.
 3. W sytuacji, gdy zgłaszający nie jest osobą fizyczną należy zaznaczyć w Systemie pole FIRMA oraz wpisać nazwę FIRMY, adres, numer telefonu i e-mail.
 4. Po zarejestrowaniu zgłoszenia w Systemie zgłaszający otrzymuje – za pośrednictwem Systemu oraz na podany przy zgłoszeniu adres e-mail – dalsze instrukcje wraz z adresem Autoryzowanego Serwisu oraz numerem zgłoszenia (nr RMA), który należy wpisać na liście przewozowym przesyłki z wysyłanym Sprzętem.
 5. Po otrzymaniu Sprzętu przez Autoryzowany Serwis, w Systemie zakładane jest konto klienta Autoryzowanego Serwisu (Klient). Na podany przy rejestracji w Systemie adres email, Klient otrzyma login i hasło do konta Klienta. Po zalogowaniu do konta, Klient ma wgląd w swoje dane osobowe i aktualny status Sprzętu.
 6. Po rejestracji w Systemie i udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, Autoryzowany Serwis przekazuje numery Sprzętu CANAL+ Polska S.A. w celu weryfikacji pochodzenia Sprzętu.
 7. Autoryzowany Serwis przystąpi do czynności serwisowych po pozytywnej weryfikacji pochodzenia Sprzętu.
 8. Autoryzowany Serwis przeprowadza czynności serwisowe i w przypadku stwierdzeniu wady Sprzętu:
 1. Sprzęt objęty gwarancją podlega wymianie na Sprzęt wolny od wad,
 2. Sprzęt, o którym mowa w pkt. I ust. 4 i 5 podlega wymianie lub naprawie, po uprzednim uzgodnieniu kosztów wymiany/naprawy, pomiędzy osobą zgłaszającą Sprzęt do naprawy, a Autoryzowanym Serwisem i uiszczeniu tych kosztów na rzecz Autoryzowanego Serwisu.

Wymianie podlega Sprzęt i karta kodowa, jeżeli jest niezbędna do korzystania z danego Sprzętu.

 1. Natomiast, gdy po przeprowadzeniu czynności serwisowych tj.: aktualizacji oprogramowania, resetowaniu ustawień, czyszczeniu pamięci, doprowadzeniu do poprawnego parowania (powiązania Sprzętu z kartą kodową), wymiany karty kodowej, Sprzęt działa prawidłowo, zgłaszającemu zostanie odesłany ten sam Sprzęt.

III. WYSYŁKA SPRZĘTU I KOSZT PRZESYŁKI

 1. Sprzęt musi być wysłany do Autoryzowanego Serwisu w komplecie wraz z kartą kodową (nie dotyczy Sprzętu, do którego nie jest wydawana karta kodowa), zasilaczem i pilotem oraz – gdy Sprzęt jest na gwarancji – z podstemplowaną przez sprzedawcę Sprzętu kartą gwarancyjną albo dowodem zakupu Sprzętu.
 2. Do czasu przesłania karty gwarancyjnej – podstemplowanej przez sprzedawcę Sprzętu – albo dowodu zakupu Sprzętu, Autoryzowany Serwis nie podejmuje czynności serwisowych.
 3. Sprzęt winien być zapakowany w sposób, który uniemożliwi jego uszkodzenie w transporcie.
 4. Adres Autoryzowanego Serwisu:

SKYMAX Polska Sp. z o.o.
ul. Rogowska 117, 54-440 Wrocław
z dopiskiem SERWIS i nr RMA

 1. W przypadku Sprzętu objętego gwarancją jego odbiór i zwrot odbywa się na koszt Autoryzowanego Serwisu.
 2. Koszty przesyłki Sprzętu, o którym mowa w pkt I ust. 4 i 5, do i z Autoryzowanego Serwisu, obciąża osobę zgłaszającą ten Sprzęt do naprawy.
 3. Po naprawie Sprzęt z Autoryzowanego Serwisu jest zwracany za pośrednictwem kuriera lub firmy spedycyjnej wybranej przez Autoryzowany Serwis.
 4. Wysyłka i odbiór Sprzętu ograniczona jest do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu umożliwienia Autoryzowanemu Serwisowi dokonywania wymian/napraw można w każdej chwili cofnąć poprzez wysłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres email: zgody-rodo@skymax.pl

Dane osób, które wypełniły formularz zgłoszeniowy w Systemie, ale nie przesłały Sprzętu w terminie 2 miesięcy od dokonania zgłoszenia będą automatycznie usuwane.

V. UTYLIZACJA  SPRZĘTU

 1. Uszkodzony Sprzęt, w zamian za który został wydany – zgodnie z pkt II – inny Sprzęt jest poddawany procesowi utylizacji i nie podlega zwrotowi.
 2. Ponadto Sprzęt będzie utylizowany przez Autoryzowany Serwis w następujących przypadkach:
 1. Sprzęt przesłany do Autoryzowanego Serwisu i pozostający tam powyżej 12-tu miesięcy z uwagi na brak zgody na wykonanie przez Autoryzowany Serwis płatnej wymiany/naprawy, lub
 2. Sprzęt przesłany do Autoryzowanego Serwisu i pozostający tam  powyżej 12-tu miesięcy z uwagi na brak płatności za wymianę/naprawę.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Na podstawie art. 38 pkt. 1. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U.2017.683 z dnia 30.07.2017r.) – wyłącza się konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy serwisowej zawartej poza lokalem lub na odległość – jeżeli została ona wykonana w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został o tym poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia serwisowego.