POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI


 1. SKYMAX Polska Spółka z o.o. (dalej zwany SKYMAX) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z póz. zm.) – przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. SKYMAX należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (między innymi system szyfrowania danych). W szczególności SKYMAX zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. SKYMAX sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem SKYMAX.
 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku ze zgłoszeniami serwisowymi jest CANAL+ Polska S.A zwany dalej CANAL+.
  SYMAX-POLSKA Sp. z o.o. posiada status Przetwarzającego dane osobowe klientów. – w przypadku zgłoszeń serwisowych realizowanych przez System RMA. oraz w przypadku zakupu produktów oferowanych przez SKYMAX Polska Spółka z o.o .w związku z obsługą serwisową.
  W imieniu Przetwarzającego działa jako osoba odpowiedzialna – Jacek Wiśniewski.
 1. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, SKYMAX Polska Spółka z o.o. uzyskuje, za odrębną zgodą Klientów CANAL+, którzy zgłosili sprzęt przez System RMA, ich dane osobowe niezbędne do wykonania umowy o obsługę serwisową zawartą ze zlecającym – CANAL+ Polska S.A.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością SKYMAX w zakresie Systemu RMA zgłoszeń serwisowych, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia zgłoszeń w ramach obsługi serwisowej, a także w celach ich archiwizacji.
 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach określonych w pkt.2.
 1. Klienci mogą przeglądać System zgłoszeń RMA oraz zamieszczone w nim dane osobowe dotyczące ich zgłoszeń oraz sprawdzać status realizacji zgłoszenia. .
 1. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi serwisowej w Systemie RMA oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem czynności serwisowych. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania Klientowi przez SKYMAX informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 1. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez SKYMAX oraz CANAL+ i za zgodą Klientów.
 1. W przypadku uzyskania przez SKYMAX wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Systemu RMA niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, SKYMAX może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 1. SKYMAX oraz CANAL+ zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy SKYMAX lub CANAL+ zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez SKYMAX lub CANAL+ danych osobowych innemu niż SKYMAX lub CANAL+ administratorowi danych.
 1. SKYMAX oraz CANAL+ zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. SKYMAX oraz CANAL+ zapewniają Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. SKYMAX lub CANAL+ mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec SKYMAX lub CANAL+ lub też gdy SKYMAX lub CANAL+ uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w Systemie RMA naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 1. Dodatkowo, okazjonalnie, SKYMAX za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania oferty SKYMAX do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sytemie RMA rejestracji. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 1. SKYMAX wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów Systemu RMA.
 1. SKYMAX stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z Systemu RMA. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Systemu RMA, może jednak spowodować pewne utrudnienia.